Escola

CATALÀCASTELLANOENGLISH  – FRANÇAIS

[wpanchor id=»#escola»]

Contacte:    escola@rugbysitges.com

***************************************************************************************************

Des de el 1997, l’Escola de Rugby de Sitges desenvolupa l’activitat d’iniciació, ensenyament i educació a l’esport del Rugby, actualment realitza aquesta tasca a les instal·lacions que el club disposa al Camí Vell de Santa Bárbara.

L’Escola de Rugby es un dels principals actius del Rugby Club Sitges, essent per tant una prioritat, ja no sols el seu manteniment, sinó el seu desenvolupament per el valor educatiu i esportiu, el que suposa un compromís social per el Rugby Club Sitges de cara a la societat, tan a nivell local, comarcal i nacional..

L’Escola esta dirigida per un grup de persones anomenada Comissió Escola, conformada per els Directors de l’Escola, representants de la Junta Directiva del Club, i representants de totes  les categories de l’Escola de Rugby, ja siguin entrenadors/res o delegats/des, mares o pares.

L’Escola te com a principal objectiu l’educació i formació del nen o nena mitjançant els valors que defineixen el nostre esport, companyonia, amistat, sacrifici, tolerància, respecte i honestedat. Al final de l’etapa formativa del jugador/a hi haurà qui jugarà a Rugby als equips sèniors del Club o qui no ho farà, però aquests valors els definiran per sempre més com a persones d’honor i de Rugby.

Per aconseguir aquests objectius disposem d’un gran equip, fantàstiques persones que sols tenen com objectiu fer gaudir de l’esport als vostres fills i filles, per això des d’aquestes línies us convidem a mares i pares a acompanyar-nos en aquest fantàstic trajecte, on val a dir tots els responsables de l’Escola que dediquen els seu temps ho fan de forma totalment altruista, convertint-se en la primera mostra de valors de Rugby.

Mares i pares sou basics en aquesta tasca, doncs mai oblidem que sou el primer referent del vostres fills i filles.

Actualment l’Escola del Rugby Club Sitges es una de les més importants de Catalunya, els seus equips participen a les diferents competicions que organitza la Federació Catalana de Rugby, així com en diferents torneigs que organitzen altres clubs.

Durant la temporada les categories de l’Escola viatgen per a jugar un Torneig a Espanya o a França, i participar en el Torneig Nacional organitzat per la Federació Espanyola de Rugby. L’activitat a l’Escola del Rugby Club Sitges finalitza el mes de juny organitzant el Torneig de Rugby Platja de Sitges.

ESCOLA DE RUGBY

SUB5 (nascuts 2015-2016-2017)
Entrenaments dissabtes de 10:30 a 12:00hs

SUB6 (nascuts 2014)
Entrenaments dissabtes de 10:30 a 12:00hs

SUB8 (nascuts 2012 – 2013)
Entrenaments dilluns i dimecres de 18:00 a 19:30hs i dissabtes de 10:30 a 12:00hs

SUB10 (nascuts 2010 – 2011)
Entrenaments dilluns i dimecres de 18:00 a 19:30hs i dissabtes de 10:30 a 12:00hs

SUB12 (nascuts 2008-2009)
Entrenaments dilluns i dimecres de 18:30 a 20:00hs i dissabtes de 10:30 a 12:00hs

[wpanchor id=»#caste»]

*****************************************************************************************************

ESCUELA

Desde el 1997, la Escuela de Rugby de Sitges desarrolla la actividad de iniciación, enseñanza y educación al deporte del Rugby, actualmente realiza esta tarea a las instalaciones que el club dispone en el Camino Viejo de Santa Bárbara.

La Escuela de Rugby es uno de los principales activos del Rugby Club Sitges, siendo por lo tanto una prioridad, ya no sólo su mantenimiento, sino su desarrollo por el valor educativo y deportivo, el que supone un compromiso social por el Rugby Club Sitges de cara a la sociedad, tan a nivel local, comarcal y nacional..

La Escuela está dirigida por un grupo de personas llamada Comisión Escuela, conformada por los Directores de la Escuela, representantes de la Junta Directiva del Club, y representantes de todas  las categorías de la Escuela de Rugby, ya sean entrenadores/as o delegados/as, madres o padres.

La Escuela tiene como principal objetivo la educación y formación del niño o niña mediante los valores que definen nuestro deporte, compañerismo, amistad, sacrificio, tolerancia, respeto y honestidad. Al final de la etapa formativa del jugador/a habrá quién jugará a Rugby a los equipos seniors del Club o quien no lo hará, pero estos valores los definirán por siempre jamás más como personas de honor y de Rugby.

Para conseguir estos objetivos disponemos de un gran equipo, fantásticas personas que sólo tienen como objetivo hacer disfrutar del deporte a vuestros hijos e hijas, por eso desde estas líneas os invitamos a madres y padres a acompañarnos en este fantástico trayecto, donde justo es decir todos los responsables de la Escuela que dedican los suyo tiempo lo hacen de forma totalmente altruista, convirtiéndose en la primera muestra de valores de Rugby.

Madres y padres sois básicos en esta tarea, pues nunca olvidamos que sois el primer referente del vuestros hijos e hijas.

Actualmente la Escuela del Rugby Club Sitges es una de las más importantes de Cataluña, sus equipos participan a las diferentes competiciones que organiza la Federación Catalana de Rugby, así como en diferentes torneos que organizan otros clubes.

Durante la temporada las categorías de la Escuela viajan para jugar un Torneo en España o en Francia, y participar en el Torneo Nacional organizado por la Federación Española de Rugby. La actividad en la Escuela del Rugby Club Sitges finaliza el mes de junio organizando el Torneo de Rugby Playa de Sitges.

ESCUELA DE RUGBY

SUB5 (nascuts 2015-2016-2017)
Entrenaments dissabtes de 10:30 a 12:00hs

SUB6 (nascuts 2014)
Entrenaments dissabtes de 10:30 a 12:00hs

SUB8 (nascuts 2012 – 2013)
Entrenaments dilluns i dimecres de 18:00 a 19:30hs i dissabtes de 10:30 a 12:00hs

SUB10 (nascuts 2010 – 2011)
Entrenaments dilluns i dimecres de 18:00 a 19:30hs i dissabtes de 10:30 a 12:00hs

SUB12 (nascuts 2008-2009)
Entrenaments dilluns i dimecres de 18:30 a 20:00hs i dissabtes de 10:30 a 12:00hs

[wpanchor id=»#school»]

*********************************************************************************

School

Since 1997 Rugby Club Sitges school has been involved in the initiation, teaching and education of rugby. Currently carrying out this task in the facilities the Club has in the old road of Santa Bárbara.

Rugby School is one of the main assets in Rugby Club Sitges, therefore a priority. Not only in its maintenance but also in its development in sports education and values which is a social commitment for Rugby Club Sitges facing local, regional and national society.

The School is run by a group called School Comission, made up from School directors, representatives from the Board of Directors, and other representatives of School categories, whether they are coaches, delegates or parents.

The school’s main objective is the education and training of children through rugby values. These are companionship, friendship, sacrifice, tolerance, respect and honesty. At the end of their formative phase there will be those who will play rugby in senior levels or those who will quit playing but these values will define them as people of honor and rugby.

To achieve these goals, we have a great team of fantastic people who only aim to make your children enjoy our sport. From these lines, we invite parents to join us on this fantastic journey where all the effort done by the commission and the School responsible is altruistic, becoming like this the example of a rugby value.

Parents are essential in this task, because we never forget that you are the first reference for your children.

Nowadays Rugby Club Sitges School is one of the most important rugby schools in Catalonia. Its teams participate in different competitions that are organized by the Rugby Catalan Federation as well as other tournaments organized by different clubs.

During the season, School categories travel to play tournaments throughout Spain or in France and participate in the National Tournament organized by the Spanish Rugby Federation. School season ends in June with the organization of Rugby Sitges Beach Tournament.

RUGBY SCHOOL

SUB5 (nascuts 2015-2016-2017)
Entrenaments dissabtes de 10:30 a 12:00hs

SUB6 (nascuts 2014)
Entrenaments dissabtes de 10:30 a 12:00hs

SUB8 (nascuts 2012 – 2013)
Entrenaments dilluns i dimecres de 18:00 a 19:30hs i dissabtes de 10:30 a 12:00hs

SUB10 (nascuts 2010 – 2011)
Entrenaments dilluns i dimecres de 18:00 a 19:30hs i dissabtes de 10:30 a 12:00hs

SUB12 (nascuts 2008-2009)
Entrenaments dilluns i dimecres de 18:30 a 20:00hs i dissabtes de 10:30 a 12:00hs

[wpanchor id=»#ecole»]

*****************************************************************************************

ÉCOLE

Depuis 1997, l’Ecole de Rugby de Sitges développe l’initiation, l’enseignement et l’éducation lié au rugby. Cette activité se pratique actuellement  dans les installations du club au terrain de Santa Barbara.

L’école de Rugby  est l’un des principaux atouts du Rugby Club Sitges. C’est depuis toujours une priorité pour le club et l’enjeu n’est pas  de seulement maintenir son niveau, mais aussi de développer des valeurs éducatives et sportives. C’est un engagement social du Rugby Club Sitges tant au niveau local, régional que national.

L’école est dirigée par un groupe de personnes du club appelé « Commission école ». Elle est composée de responsables de l’école, de représentants du Bureau du Club, de représentants de toutes les catégories ainsi que d’entraîneurs / délégués / parents référents.

L’objectif principal de l’école est l’éducation et la formation des enfants au travers des valeurs qui définissent notre sport comme la camaraderie, l’amitié, le sacrifice, la tolérance, le respect et l’honnêteté entre autres. A la fin de la phase de formation, l’objectif est que le joueur continue la pratique de ce sport au sein de notre club ou ailleurs, mais toujours avec le respect des valeurs qui définissent les acteurs du rugby.

Pour atteindre ces objectifs, nous avons une grande équipe,  dont l’objectif est de faire profiter les enfants de ce sport. Avec ces quelques lignes, nous invitons les mères et les pères à se joindre à nous dans ce voyage fantastique aux cotés des directeurs d’école qui dédient  leur  temps de manière totalement  altruiste pour transmettre les valeurs propres à ce sport dès le plus jeune âge. L’implication des mères et les pères est importante, car ils sont la première référence des enfants et comptons sur vous  pour nous accompagner dans cette tâche.

Actuellement, l’école de rugby du Club Sitges est l’une des plus importantes en Catalogne, toutes les équipes participent aux différentes compétitions organisées par la Fédération Catalane de Rugby et dans divers tournois organisés par les clubs de la région.

Au cours de la saison, les catégories de l’école voyagent pour participer à des tournois en Espagne ou en France, Elle sera de plus inscrite au tournoi national organisé par la Fédération espagnole de rugby.

L’activité à l’école de rugby du Club Sitges se termine en Juin lors du Tournoi de rugby plage de Sitges organisé par le club.

RUGBY L’ÉCOLE

SUB5 (nascuts 2015-2016-2017)
Entrenaments dissabtes de 10:30 a 12:00hs

SUB6 (nascuts 2014)
Entrenaments dissabtes de 10:30 a 12:00hs

SUB8 (nascuts 2012 – 2013)
Entrenaments dilluns i dimecres de 18:00 a 19:30hs i dissabtes de 10:30 a 12:00hs

SUB10 (nascuts 2010 – 2011)
Entrenaments dilluns i dimecres de 18:00 a 19:30hs i dissabtes de 10:30 a 12:00hs

SUB12 (nascuts 2008-2009)
Entrenaments dilluns i dimecres de 18:30 a 20:00hs i dissabtes de 10:30 a 12:00hs