Què és CapraboSport? ¿Que es CapraboSport? What is CapraboSport?

cap_sport

Descargar Formulario

CapraboSport és un nou avantatge que ofereix Caprabo als seus clients i té com a objectiu fomentar la vida saludable i la pràctica d’esport a través d’ajudes econòmiques a equips i clubs amateurs.

Amb aquest projecte, Caprabo es compromet a retornar al vostre Club Esportiu el 4% de les vostres compres realitzades amb la targeta El Meu Club Caprabo als nostres  establiments o a través de capraboacasa.com

A final de mes, CapraboSport comptabilitzarà totes les vostres compres realitzades amb la Targeta El Meu Club Caprabo i farà arribar l’ajuda al vostre club o equip. A més, us informarem cada mes de l’import aconseguit durant el mes i l’acumulat al llarg de la temporada.Per exemple, un club amb 100 participants que fan una compra mensual de 100 € de mitjana aconseguirien 4.800 € per temporada

CapraboSport es basa en aconseguir el nombre més gran de persones que comprin a Caprabo, encara que la compra sigui petita. -Explicar-ho té premi. A més a més dels socis, també poden participar els seus familiars. Així que els hi podeu explicar per tal que se sumin a la iniciativa i les seves compres també us beneficiïn.

El fulletó que necessiteu per emplenar les vostres dades el podeu recollir a les oficines del club (Sebas) o a la botiga Micromina al carrer jesús 58 (Sitges). Als mateixos llocs podeu lliurar el document emplenat per que a partir de aquest moment un 4% de les vostres compres es destinin al Club

Quants mes siem mes ens ajudem!

**********************************************

CapraboSport  es una nueva ventaja que ofrece Caprabo a sus clientes y tiene como objetivo fomentar la vida saludable y la práctica de deporte a través de ayudas económicas a equipos y clubes amateurs.

Con este proyecto, Caprabo se compromete a devolver a vuestro Club Deportivo el 4% de vuestras compras realizadas con la tarjeta Mi Club Caprabo a nuestros establecimientos o a través de capraboacasa.com

A final de mes, CapraboSport contabilizará todas vuestras compras realizadas con la Tarjeta Mi Club Caprabo y hará llegar la ayuda a vuestro club o equipo. Además, os informaremos cada mes del importe conseguido durante el mes y el acumulado a lo largo de la temporada.Por ejemplo, un club con 100 participantes que hacen una compra mensual de 100 € de media conseguirían 4.800 € por temporada

*CapraboSport se basa al conseguir el número más grande de personas que compren a Caprabo, aunque la compra sea pequeña. -Explicarlo tiene premio. Además de los socios, también pueden participar sus familiares. Así que se los podéis explicar para que se sumen a la iniciativa y sus compras también os beneficien.

El folleto que necesitáis para rellenar vuestros datos lo podéis recoger a las oficinas del club (Sebas) o a la tienda Micromina en la calle Jesús 58 (Sitges). A los mismos lugares podéis entregar el documento rellenado por que a partir de este momento un 4% de vuestras compras se destinen al Club

Cuántos mas seamos mas nos ayudamos!

***********************************************

CapraboSport is a new advantage Caprabo offers its customers and aims to promote healthy living and practicing sport through economic aid teams and amateur clubs.

With this project, Caprabo agrees to return to your Club 4% of your purchases made with the card My Club Caprabo to our shops or through capraboacasa.com

At the end of the month, CapraboSport account for all your purchases made with the card My Club Caprabo and will get the help your club or team. In addition, we will inform each month of the amount raised during the month and accumulated over the season. Per example, a club with 100 participants who make a purchase of € 100 monthly average would get € 4,800 per season

CapraboSport is based to get the largest number of people who buy from Caprabo, although buying is small. -Explain has its rewards. In addition to the partners, they can also participate their families. So are those you can explain to join the initiative and your purchases will also benefit.

The brochure that you need to fill your data so you can pick up the club offices (Sebas) or the shop Micromina (C/Jesus 58 ,Sitges). At the same places you can deliver the document completed by that from this moment 4% of your purchases intended for Club

How many more we are more we help!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: